Beleidsplan

Doelstelling

De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel het beheer en de instandhouding van het met zijn inboedel/inventaris, landerijen, houtopstanden en lanen, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan het landgoed eigen natuur-en landschapsschoon al dan niet gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928, alsmede het exploiteren van gemeld kasteel op zodanige wijze dat daarmee het behoud van het kastelenbezit in Nederland wordt gediend, alsmede het verzamelen van voorwerpen waaronder die van de geslachten Van Reede en Taets van Amerongen en aanverwante geslachten voorzover betrekking hebbende op de geschiedenis van Kasteel Renswoude.

Het kasteel visueel onaangetast te presenteren, het landgoed te beheren met zorg voor het landschapsschoon  en op een verantwoorde wijze de collectie e conserveren.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Bestuurssamenstelling

Mr R.G. baron Snouckaert van Schauburg, voorzitter
O.C. Enschedé, secretaris en penningmeester
Mr H.C. van Olden, lid


Meerjarig Beleidsplan

In het licht van de vorenbedoelde doelstelling zijn de activiteiten van de stichting voortdurend gericht op:

 • Het bewaren van het kasteel, diverse opstallen/opstalrechten en inventaris door adequaat onderhoud;
 • Het uitdragen van de visie dat huis, landgoed, park, inventaris en de bewonersgeschiedenis een historische eenheid vormen, die zo compleet mogelijk bewaard moet worden;
 • De visuele band tussen het kasteel, het omringende park, het Grand Canal en hun omgeving te behouden en waar mogelijk ook in ruimtelijke zin te beschermen;
 • Het publiek door middel van rondleidingen in het kasteel en andere openbare activiteiten, deelgenoot te laten zijn van de historie van het kasteel, landgoed, inventaris en bewonersgeschiedenis.
 • De zorg voor het landschapsschoon van het landgoed en dat waar mogelijk te versterken.

In concreto bestaan de voormelde activiteiten in hoofdzaak uit:

 • Het doen aanvragen van SIM -subsidie het onderhoud van het kasteel en andere opstallen/opstalrechten betreffende en het uit dien hoofde contact onderhouden met het bureau dat de aanvragen verzorgt;
 • Het aanvragen van giften en andere bijdragen voor werkzaamheden aan o.a. het kasteel die niet door SIM -subsidie worden gedekt;
 • Het aansturen van de betrokken aannemers;
 • Het incasseren van huur- en pachtpenningen;
 • Het onderhouden van contacten met het College van B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren van de gemeente Renswoude alsook met de Promotiecommissie en het Oranjecomité van Renswoude;
 • Het geven van rondleidingen in het Kasteel, het openstellen van het Kasteelplein voor: Koningsdag, Sinterklaas, Kasteelconcert en start van de Muzikale wandeling met muziek, zang en levend kerstverhaal (zie ook www.kasteelrenswoude.nl/activiteiten);
 • Het onderhouden van contact met pachters en de rentmeester;
 • Het onderhouden van contacten met de provincie Utrecht mede in verband met het aanvragen van subsidies het kasteel en/of het landgoed betreffende;
 • Het onderhouden van contact met de administrateur met het oog op het opmaken van de jaarrekening.

Om een en ander te realiseren put de stichting uit een bron van inkomsten bestaande uit:

 • Huuropbrengsten;
 • Pachtopbrengsten;
 • Subsidies en giften;
 • Schenkingen en legaten;
 • Bijdragen van andere aard

De stichting besteedt de verkregen inkomsten overeenkomstig de doelstelling als hiervoor beschreven. Door de uitvoering van de werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling van artikel 2 van de statuten. Er zijn middelen gereserveerd voor het onderhoud aan het kasteel/opstallen/opstalrechten voor de komende jaren alsook aan het uitvoeren van een nog nader uit te werken duurzaamheidsopgave het gehele kasteelcomplex betreffende.


Beloningsbeleid

Op grond van artikel 3 van de statuten 3 lid 5 jo. artikel 4 lid 1 van de statuten van de stichting, ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Financiële verantwoording

De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De aan de activiteiten verbonden netto opbrengsten komen ten goede aan haar doelstelling. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester daartoe bijgestaan door de administrateur. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Laureau Projectbegeleiding.

Download hier de financiële verantwoording 2023.

Uitgeoefende activiteiten
De actuele activiteiten die wij uitoefenen zijn achter deze link te vinden, of op www.kasteelrenswoude.nl/activiteiten/